Privātuma paziņojums

Šajā Privātuma paziņojumā (turpmāk tekstā "Paziņojums") ir sniegta informācija par to, kā Ignitis Latvija SIA, reģistrācijas Nr: 40103642991, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, LV-1039, Rīga, Latvija (turpmāk tekstā "Uzņēmums") apstrādā personas datus.

Paziņojuma noteikumi attiecas uz fiziskām personām, kuru personas datus apstrādā uzņēmums:

  1. klientu pārstāvji (turpmāk tekstā "Klienta pārstāvis"), kuru personas dati tiek apstrādāti, jo klients (turpmāk tekstā "Klients") izmanto, ir izmantojis, izteicis vēlmi izmantot vai ir citādi saistīts ar Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem
  2. personas, kas vēršas pie Uzņēmuma, iesniedzot pieteikumus, pieprasījumus tieši vai izmantojot distances saziņas līdzekļus, tostarp tālruni, e-pastu utt.;
  3. personas, kas apmeklē Uzņēmuma tīmekļa vietni u.c.

Šajā Paziņojumā ir ietverti vispārīgi noteikumi. Papildu informācija par personas datu apstrādi Uzņēmumā var tikt sniegta Uzņēmuma līgumos, citos dokumentos, tīmekļa vietnē www.ignitis.lv vai izmantojot attālinātos klientu apkalpošanas kanālus (tālruni, e-pastu u. c.).

Uzņēmums informēs par jebkādiem grozījumiem šajā Paziņojumā, publicējot tos Uzņēmuma tīmekļa vietnē. Atsevišķos gadījumos Uzņēmums var informēt personas par grozījumiem pa pastu, e-pastu vai citādi (piemēram, publicējot tos presē).

Definīcijas

Šajā Privātuma paziņojumā terminiem un saīsinājumiem ir šādas nozīmes:

– "Personas dati" ir jebkāda informācija par identificētu vai neidentificētu fizisku personu (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija utt.).

– "Fiziska persona" (datu subjekts) ir persona, kuras dati tiek apstrādāti (piemēram, Klienta pārstāvis vai Uzņēmuma piegādātāji, personas, kas vēršas pie Uzņēmuma, iesniedzot pieteikumus vai prasības, Uzņēmuma tīmekļa vietnes lietotāji u. c.).

– "Datu apstrāde" ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem (piemēram, reģistrēšana, glabāšana, piekļuves piešķiršana, pārsūtīšana utt.).

– "Pakalpojumi" ir visas Uzņēmuma sniegtās preces un pakalpojumi.

Citi šajā Paziņojumā lietotie termini tiek interpretēti tā, kā tie definēti personas datu aizsardzību regulējošajos tiesību aktos – Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā "Regula"), Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos.

Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamatojums

Uzņēmums apstrādā Personas datus tikai noteiktos konkrētos gadījumos, pamatojoties uz tiesību aktos noteikto juridisko pamatojumu, t.i., ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu un/vai izpildītu ar personu noslēgtu līgumu, persona ir devusi piekrišanu savu datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, Uzņēmumam jāapstrādā Personas dati, lai izpildītu tiesību aktu prasības, vai Personas dati jāapstrādā Uzņēmuma likumīgo interešu dēļ.

Galvenie mērķi, ko Uzņēmums vēlas sasniegt, apstrādājot personas datus:

-    Tiesību aktos noteikto elektroenerģijas un gāzes piegādātāja funkciju izpilde. Uzņēmums apstrādā Personas datus, pildot savas funkcijas un pienākumus attiecībā uz Klientiem un īstenojot savas tiesību aktos noteiktās tiesības kā elektroenerģijas un gāzes piegādātājs.

-    Pakalpojumu sniegšana un līgumu noslēgšana un izpilde. Uzņēmums apstrādā Personas datus, lai nodrošinātu līgumu ar Klientiem pienācīgu noslēgšanu un izpildi, Pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi Klientiem uz līgumu pamata, tostarp, lai, pamatojoties uz līguma vai tiesību aktu prasībām, pienācīgi sniegtu Klientam informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar precēm, Pakalpojumiem un līgumu.

-    Komercpiedāvājumu sagatavošana. Uzņēmums apstrādā Personas datus, lai sniegtu Klientam komercpiedāvājumu attiecībā uz Pakalpojumiem, kurus Klients vēlas iegādāties.

-    Maksājumu administrēšana. Uzņēmums apstrādā Personas datus, kas saistīti ar norēķiniem par sniegtajiem Pakalpojumiem, pamatojoties uz līguma un tiesību aktu prasībām.

-    Pieprasījumu izskatīšana. Uzņēmums apstrādā Personas datus, izskatot un risinot iesniegtos jautājumus un sūdzības, pamatojoties uz līguma, piekrišanas vai tiesību aktu prasībām.

-    Tiešā tirgvedība. Uzņēmums var apstrādāt Personas datus, sniedzot Klientiem piedāvājumus un jaunumus attiecībā uz sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī informāciju par notiekošajiem pasākumiem, pamatojoties uz Klienta piekrišanu vai citiem juridiskiem iemesliem. Uzņēmums var apstrādāt e-pasta saziņas datus, lai pārvaldītu Klientu plūsmas Klientu apkalpošanas kanālos un novērtētu pa e-pastu veiktās saziņas efektivitāti.

-    Personu un priekšmetu drošība. Lai nodrošinātu savu darbinieku, Klientu un citu personu, kas iekļūst videonovērošanas iekārtu redzamības laukā, kā arī savu īpašumu un iekārtu drošību, Uzņēmums var īstenot videonovērošanu, pamatojoties uz tiesību aktu prasībām vai likumīgām interesēm.

-    Personāla pieņemšana darbā. Kad persona piesakās amatam Uzņēmumā, Uzņēmums saņem, apstrādā un glabā virkni Personas datu, lai izpildītu atlases un tiesu varas prasības.

-    Priekšmetu tehniskā piemērotība Pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmums var apstrādāt Personas datus, lai izvērtētu Pakalpojumu sniegšanas nosacījumus Klientam – ēku piemērotību saules elektrostacijas uzstādīšanai un uzstādītās elektrostacijas iespējamo/nākotnes ekonomisko efektivitāti, kas saistīta ar pienācīgu Pakalpojuma sniegšanu.

-    Citi mērķi. Uzņēmums var apstrādāt Personas datus arī citiem nolūkiem, ja tas ir saņēmis personas piekrišanu, tam ir jāapstrādā Personas dati, izpildot tiesību aktu prasības, vai tam ir tiesības apstrādāt datus likumīgu interešu dēļ.

Visos iepriekš minētajos gadījumos Uzņēmums apstrādā Personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams attiecīgo skaidri definēto likumīgo mērķu sasniegšanai saskaņā ar Personas datu aizsardzības prasībām.

Apstrādāto Personas datu darbības joma (kategorijas)

Galvenās Personas datu un datu kategorijas, ko Uzņēmums apstrādā iepriekš minētajos nolūkos un ar iepriekš minēto juridisko pamatojumu, ir šādas:

-    Personas dati: vārds, uzvārds, amats

-    Kontaktinformācija: adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese utt.

-    Video un skaņas ierakstu dati: video dati, kas ierakstīti Uzņēmuma nodaļās, telefonsarunu ierakstu dati, pa tālruni vai citiem elektroniskiem līdzekļiem noslēgto komercdarījumu ieraksti u. c.

-    Amata kandidātu dati: dati no kandidātu CV, pieteikumiem, ievadvēstulēm, e-pasta vēstulēm, ko sniedzis kandidāts.

-    Sīkdatnes: informācija par personas atrašanās vietu (pilsētu), personas hobijiem, uzvedību Uzņēmuma tīmekļa vietnē, interesēm u. c. (sīkāk sadaļā "Sīkdatnes un to izmantošana").

-    Citi dati, kurus Uzņēmums apstrādā, balstoties uz tiesību aktos noteikto juridisko pamatojumu.

Personas datu saņemšana

Uzņēmums apstrādā personas datus, kurus personas sniedz pašas vai kurus Uzņēmums saņem no citiem avotiem, piemēram, publiskiem vai privātiem reģistriem, ciktāl tas ir nepieciešams, pamatojoties uz līgumu, piekrišanu, tiesību aktiem vai Uzņēmuma likumīgajām interesēm.

Dati tiek vākti arī ar sīkdatnēm un līdzīgiem paņēmieniem, izmantojot metodes, kas atbilst tiesību aktos atļautajām metodēm. Sīkdatņu izmantošana ir izskaidrota Uzņēmuma sīkdatņu politikā.

Dati tiek arī atjaunināti, pamatojoties uz informācijas apmaiņas noteikumiem, ko piemēro elektroenerģijas un gāzes tirgos.

Personas datu sniegšana

Uzņēmumam ir tiesības nodot apstrādātos personas datus tālāk minēto kategoriju saņēmējiem saskaņā ar tiesību aktu prasībām:

-    Energosistēmu operatori. Uzņēmums var nodot Personas datus (identifikācijas datus, ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos kontaktinformācijas datus un citus nepieciešamos datus) elektroenerģijas un gāzes piegādes garantēšanas, transportētās gāzes uzskaites, zaudējumu noteikšanas un atlīdzināšanas, energosistēmu uzticamības un tehniskās drošības nodrošināšanas, avāriju vadības un citiem likumīgiem mērķiem saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

-    Pakalpojumu sniedzēji. Uzņēmumam ir tiesības nodot apstrādātos Personas datus trešajām personām, kas darbojas Uzņēmuma vārdā un/vai pēc Komisijas norādījuma un sniedz Uzņēmumam klientu apkalpošanas, programmatūras atbalsta, grāmatvedības un citus Pakalpojumus, lai nodrošinātu pienācīgu Uzņēmuma Pakalpojumu sniegšanu, pārvaldību un attīstību. Šādos gadījumos Uzņēmums veic visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nolīgtie Pakalpojumu sniedzēji (datu apstrādātāji) apstrādā sniegtos Personas datus tikai tiem nolūkiem, kādiem dati tika sniegti, nodrošinot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus saskaņā ar Uzņēmuma norādījumiem un spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

-    Iestādes un aprūpes iestādes. Uzņēmums var sniegt apstrādātos Personas datus valsts iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī uzraudzības iestādēm, ja tas ir obligāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai lai nodrošinātu Uzņēmuma tiesības vai Uzņēmuma Klientu, darbinieku un īpašuma drošību.

-    Citas trešās personas. Uzņēmums var sniegt personas datus citiem saņēmējiem, pamatojoties uz tiesību aktos noteiktajiem juridiskajiem pamatojumiem.

Parasti Uzņēmums glabā Personas datus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā. Ja ir gadījumi, kad personas datus pārsūta ārpus ES/EEZ, to var darīt tikai tad, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

-     Eiropas Komisija ir atzinusi, ka valsts, uz kuru dati tiek pārsūtīti, nodrošina pietiekamu Personas datu aizsardzības līmeni;

-     Datu apstrādes līgums ir noslēgts saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem standarta nosacījumiem;

-    Tiek ievēroti rīcības kodeksi un piemēroti citi drošības pasākumi saskaņā ar Regulu.

Datu glabāšana

Uzņēmums apstrādā Personas datus ne ilgāk, nekā tas ir nepieciešams norādītajiem Datu apstrādes nolūkiem vai noteikts piemērojamajos tiesību aktos, ja tie nosaka ilgāku datu glabāšanas termiņu.

Lai noteiktu datu glabāšanas termiņu, Uzņēmums piemēro kritērijus, kas atbilst tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem, ņemot vērā personas tiesības, piemēram, nosaka tādu datu glabāšanas termiņu, kurā var tikt nodrošinātas ar līguma izpildi saistītās prasības (ja tādas ir) u.c.

Piemērojamie drošības pasākumi

Uzņēmums nodrošina Personas datu konfidencialitāti saskaņā ar tiesību aktu prasībām un piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt Personas datus pret nelikumīgu piekļuvi, izpaušanu, nejaušu nozaudēšanu, grozīšanu, iznīcināšanu vai citu nelikumīgu apstrādi.

Personas tiesības

Persona, kas vēršas pie Uzņēmuma, lai panāktu tiesības, un kuras identitāti nosaka Uzņēmums, ir tiesīga:

  1. piekļūt saviem personas datiem, kurus apstrādā Uzņēmums;
  2. labot savus nepareizos, nepilnīgos, neprecīzos personas datus;
  3. pieprasīt iznīcināt Personas datus vai apturēt Personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja tas tiek darīts, pārkāpjot piemērojamo tiesību aktu prasības;
  4. saņemt par sevi Personas datus, ko persona ir sniegusi strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā;;
  5. pieprasīt dzēst Uzņēmuma apstrādātos Personas datus, ja Personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot piemērojamo tiesību aktu prasības, vai Personas dati vairs nav nepieciešami, lai īstenotu mērķus, kādiem dati ir vākti vai citādi apstrādāti;
  6. ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, uz laiku, kurā Uzņēmums izvērtēs, vai personai ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu;
  7. nepiekrist Personas datu apstrādei un/vai Personas datu apstrādes ar piekrišanu gadījumā atsaukt piekrišanu, kas dota Personas datu apstrādei, neskarot piekrišanu datu apstrādei, līdz piekrišanas atsaukšana ir likumīga. 

Fizisko personu tiesību īstenošana.

Personas var iesniegt pieteikumu par šo Paziņojumu vai Personas datu apstrādi Uzņēmumā rakstveidā pa e-pastu [email protected], +371 2 000 50 95 vai rakstveidā uz adresi: Gustava Zemgala gatve 74A, LV-1039, Rīga, Latvija

Lai īstenotu savas tiesības, persona iesniedz Uzņēmumam rakstisku pieprasījumu personīgi, pa pastu, ar pārstāvja starpniecību vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pieprasījumam jābūt salasāmam, personas parakstītam, tajā jānorāda personas vārds un uzvārds, dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija saziņai, informācija par to, kādu iemeslu dēļ, kādas tiesības un kādā apmērā persona vēlas īstenot, kā arī informācija par to, kādā veidā persona vēlas saņemt atbildi.

Iesniedzot pieprasījumu, personai ir jāapliecina sava identitāte:

-    ja pieprasījums tiek iesniegts tieši, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

-    ja pieprasījumu iesniedz pa pastu, pieprasījumam pievieno notariāli apstiprinātu personu apliecinoša dokumenta kopiju;

-    ja pieprasījums tiek iesniegts ar pārstāvja starpniecību, pārstāvis norāda savu vārdu un uzvārdu, kā arī kontaktinformāciju saziņai, pa kuru fiziskās personas pārstāvis vēlas saņemt atbildi, un pārstāvētās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, un uzrāda notariāli apstiprinātu personu apliecinoša dokumenta kopiju un noteiktā kārtībā apstiprinātu pārstāvības dokumenta kopiju;

-    ja pieprasījumu iesniedz, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, pieprasījumu paraksta ar kvalificētu elektronisko parakstu vai noformē ar elektroniskiem līdzekļiem, kas ļauj nodrošināt teksta integritāti un nemainīgumu.

Uzņēmums var atteikties veikt darbības saskaņā ar personas pieprasījumu, ja personas pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai nesamērīgs.

Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas Uzņēmums sniedz personai atbildi, norādot informāciju par darbībām, kas veiktas pēc pieprasījuma saņemšanas, saskaņā ar Regulas 15.-22. pantu. Šo termiņu vajadzības gadījumā var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un izskatāmo pieprasījumu skaitu. Viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas Uzņēmums informē personu par pieprasījuma izskatīšanas termiņa pagarinājumu, vienlaikus norādot pagarinājuma iemeslus.

Uzņēmumam ir tiesības atteikties sniegt personai tās pieprasīto informāciju, ja:

-    Personas dati ir iegūti tieši no personas, un šī informācija personai jau ir sniegta;

-    Personas dati nav saņemti no pašas personas;

-    personas pieprasītās informācijas sniegšana nav iespējama vai prasītu nesamērīgas pūles;

-    ja Personas datiem ir jāpaliek konfidenciāliem, pamatojoties uz Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktos reglamentētu dienesta noslēpuma pienākumu, tostarp pienākumu aizsargāt dienesta noslēpumu.

Īstenojot personas tiesības iepazīties ar saviem Personas datiem, kurus apstrādā Uzņēmums:

-    ir tiesības pieprasīt personai precizēt iesniegto pieprasījumu, ja Uzņēmums apstrādā lielu ar personu saistītas informācijas apjomu;

-    sniegt personai informāciju tādā apjomā, lai netiktu aizskartas citu personu tiesības, ja konkrēta informācija par personu ir saistīta arī ar citām personām.

Gadījumā, ja Uzņēmums nespēj risināt jautājumus, kas saistīti ar Personas datu apstrādi un/vai personas tiesībām, persona ir tiesīga iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Personas pienākumi

Sniedzot savus Personas datus Uzņēmumam, personas apliecina, ka ir pienācīgi iepazinušās ar šajā Paziņojumā izklāstītajiem Personas datu apstrādes noteikumiem un nosacījumiem, neiebilst pret to, ka Uzņēmums apstrādā personu sniegtos Personas datus, personu sniegtie dati un informācija ir precīzi un pareizi, un Uzņēmums nav atbildīgs par lieku datu sniegšanu un apstrādi, ja šādus datus persona ir sniegusi Uzņēmumam neuzmanības dēļ.

Persona apņemas informēt Uzņēmumu par jebkādām izmaiņām sniegtajos datos vai citā saistītajā informācijā.