Portāla mans.ignitis.lv lietošanas noteikumi

Noteikumos lietotie termini

Ignitis Latvija - SIA “Ignitis Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103642991, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039;

Lietotājs - klientu pašapkalpošanās vietnes mans.ignitis.lv lietotājs;

Noteikumi – šie klientu pašapkalpošanās vietnes mans.ignitis.lv lietošanas noteikumi;

Pakalpojumi - klientu pašapkalpošanās vietnē mans.ignitis.lv Ignitis Latvija attālināti sniegtie pakalpojumi, tajā skaitā, iespēja apskatīt noslēgtos līgumus ar Ignitis Latvija, izrakstītos rēķinus, lejuplādēt rēķinu un līgumu failus, kā arī saņemt no Ignitis Latvija paziņojumus saistībā ar noslēgtajiem līgumiem. Portāls tiek nepārtraukti attīstīts un var tikt papildināts ar citiem pakalpojumiem un/vai papildus funkcionalitāti;

Portāls - klientu pašapkalpošanās vietne mans.ignitis.lv, kurā ir pieejami Ignitis Latvija attālināti sniegtie Pakalpojumi.

Vispārīgie noteikumi

1.    Šie Noteikumi nosaka Portāla lietošanas nosacījumus Portāla Lietotājiem, tai skaitā reģistrācijas un autorizācijas kārtību, atbildības pamatu par Noteikumu neievērošanu un citus noteikumus.

2.    Portāls ir interneta vietne, kurā visa Portālā esošā informācija un Pakalpojumi ir pieejami reģistrētajiem Portāla Lietotājiem, kuri ir Ignitis Latvija klienti un saņem dabasgāzes un/vai elektroenerģijas tirdzniecības un/vai citus pakalpojumus, kuru pārvaldīšana tiek nodrošināta ar Portāla starpniecību.

3.    Reģistrēts Portāla Lietotājs var apskatīt Lietotāja vai tā pārstāvētā uzņēmuma rēķinus, līgumus, un Lietotājam adresētos paziņojumus, kā arī lejuplādēt minēto dokumentu failus un izmantot citus Pakalpojumus, ja Portālā tādi tiek ieviesti.

4.    Ignitis Latvija ir tiesības veikt grozījumus Portāla lietošanas Noteikumos. Grozījumi stājas spēkā pēc Noteikumu atjaunotas redakcijas publicēšanas Ignitis Latvija mājaslapā.

5.    Lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Noteikumus. Lietotāja autorizēšanās Portālā ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.

6.    Lietotājs ir informēts, ka saistībā ar Portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem, ir iespējami īslaicīgi Portāla darbības pārtraukumi.

Reģistrācija

7.    Portālā var reģistēties fiziskās personas, kuras ir Ignitis Latvija klienti vai tām ir piešķirtas tiesības pārstāvēt Ignitis Latvija klientu.

8.    Veicamās darbības reģistrācijai Portālā (soli pa solim):

8.1.    Lietotājs Portālā nospiež pogu “Reģistrēties”;

8.2.    Apstiprina iepazīšanos ar Noteikumiem piekrīt tos ievērot;

8.3.    Identificē sevi, izmantojot vienu no šādām metodēm - Smart ID, ID karte vai eParaksts mobile;

8.4.    Norāda savu derīgu e-pasta adresi un verificē to, ievadot reģistrācijas kodu, ko saņem uz savu ievadīto e-pasta adresi.

9.    Lietotājs e-pasta adresi var mainīt pirms e-pasta adreses sekmīgas verificēšanas.

10.    Lietotājs reģistrācijas kodu var pieprasīt atkārtoti. Pieprasot jaunu reģistrācijas kodu, iepriekšējais reģistrācijas kods kļūst nederīgs izmantošanai.

11.    Lietotājs saņem reģistrācijas kodu dažu minūšu laikā uz norādīto e-pasta adresi.

12.    Lai Lietotājs veiksmīgi tiktu autentificēts un atpazīts, jābūt noslēgtam spēkā esošam līgumam ar Ignitis Latvija un, gadījumā, ja Lietotājs ir juridiska persona, fiziskai personai, lai veiktu reģistrāciju Portālā, komercreģistrā jābūt reģistrētai kā šīs juridiskās personas pārstāvim. Gadījumā, ja fiziskai personai nav tiesību pārstāvēt uzņēmumu vai Lietotāja uzņēmums netiek atrasts Ignitis Latvija klientu lokā, Lietotājs netiks reģistrēts Portālā un tiks informēts par to. Gadījumos, ja fiziskai personai ir pārstāvības tiesības uz pilnvaras pamata, lai reģistrētos Portālā nepieciešams sazināties ar Ignitis Latvija, rakstot e-pasta vēstuli uz [email protected].

Autorizācija

13.    Portālā var autorizēties reģistrēti Lietotāji.

14.    Lai autorizētos Portālā, Lietotājam jāindentificē sevi ar Smart ID, ID karti vai eParaksts mobile.

15.    Ja Lietotājam nav tiesību pārstāvēt uzņēmumu vai Lietotājs netiek atrasts Portālā, Lietotājs saņems paziņojumu par to. Šādos gadījumos nepieciešams sazināties ar Ignitis Latvija, rakstot e-pasta vēstuli uz [email protected].

Lietotāja dati

16.    Personu datu pārzinis ir Ignitis Latvija. Lietotāja dati tiek apstrādāti saskaņā ar Ignitis Latvija privātuma paziņojumu un sīkdatņu politiku.

17.    Lietotājs ir informēts, ka Lietotāja personas datu apstrāde ir nepieciešama Lietotāja identifikācijai, Lietotāja apkalpošanai un Portāla pakalpojumu izmantošanai, līdz ar to personas datu apstrādes ierobežošana un/vai personas datu dzēšana vai iebilde pret personas datu apstrādi var padarīt Portāla lietošanu par neiespējamu.

18.    Lietotāja dati tiek pārbaudīti un attēloti, izmantojot Ignitis Latvija datu sistēmas. Neatbilstības gadījumā nepieciešams sazināties ar Ignitis Latvija, rakstot e-pasta vēstuli uz [email protected].

19.    Ignitis Latvija ir tiesīga Portāla drošas lietošanas un pakalpojumu saņemšanas nolūkā noteikt ierobežojumus tehnoloģiskajiem risinājumiem (piekļuves protokolu, operāciju sistēmu un pārlūkprogrammu versijas) ar kuriem Portāla izmantošana ir pieejama, un kas laiku pa laikam var mainīties.

Lietotāja atbildība

20.    Lietotājam ir pienākums sekot līdzi Noteikumu izmaiņām Portālā. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumu izmaiņām, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt Portāla izmantošanu un izmantot citus informācijas apmaiņas līdzekļus ar Ignitis Latvija.

21.    Lietotājs atbild par visām darbībām autorizējoties Portālā. Jebkurš Ignitis Latvija Lietotājam adresēts paziņojums, kas iesniegts, izmantojot Portālu, ir saistošs Ignitis Latvija un klientam, kura vārdā Lietotājs rīkojas, atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

22.    Ignitis Latvija ir tiesības Lietotājam nosūtīt paziņojumus noslēgto līgumu ietvaros, izmantojot Portālu. Lietotājam ir pienākums regulāri pārbaudīt Portālā pieejamo informāciju un iepazīties ar saņemtajiem paziņojumiem.

Lietotāja dzēšana

23.    Lietotāja konts tiek dzēsts:

23.1.    pēc Lietotāja pieprasījuma;

23.2.    ja starp Lietotāju un Ignitis Latvija nav spēkā esoša pakalpojumu līguma un nav arī cita tiesiska pamata Portāla Pakalpojumu saņemšanai;

23.3.    ja Ignitis Latvija ir pamatotas aizdomas, ka tiek veikta Portāla nesankcionēta lietošana, tiek sniegta nepatiesa informācija;

23.4.    ja Lietotājs pārkāpj Noteikumus;

23.5.    Lietotāja konts var tikt dzēsts, ja tas nav izmantots ilgāk kā 12 mēnešus.

24.    Lietotāja konta dzēšanas gadījumā Lietotāja Informācija no Portāla tiek dzēsta, izņemot tos datus, kuru glabāšanas pienākums izriet no citām Lietotāja saistībām vai arī šāds datu glabāšanas pienākums izriet no normatīvajiem aktiem.

25.    Lai dzēstu Lietotāja kontu, Lietotājam nepieciešams sazināties ar Ignitis Latvija, rakstot e-pasta vēstuli uz [email protected].

Autortiesības

26.    Portāls mans.ignitis.lv ir Ignitis Latvija īpašums. Visa Portālā atrodamais saturs, ieskaitot dizainu, tekstus, programmatūras kodu ir Ignitis Latvija īpašums. Vienlaikus ir aizliegts izmantot Ignitis Latvija, UAB “Ignitis” un/vai AS “Ignitis grupė” piederošās preču zīmes jebkādā apjomā un jebkādiem mērķiem. Jebkuras Ignitis Latvija, UAB “Ignitis” un/vai AS “Ignitis grupė” piederošās preču zīmes drīkst izmantot tikai ar Ignitis Latvija, rakstveida piekrišanu atsevišķas preču zīmes izmantošanai, kas nosaka konkrētus preču zīmes lietošanas noteikumus un nosacījumus.

27.    Portāla satura publicēšana vai izmantošana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Neviena Portāla daļa nedrīkst tikt pavairota nekādā formā un nekādiem līdzekļiem bez Ignitis Latvija rakstveida saskaņojuma. Lietotājs apņemas nepārveidot, nepublicēt un neizplatīt Portālu jebkādā veidā. Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgās personas var tikt sauktas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī tās pilnībā atbild par Ignitis Latvija radītajiem un iespējamiem zaudējumiem.