Elektroenerģijas cenu dinamika Latvijā: par šī gada cenu “lēcienu” un izredzēm nākotnē

2018-10-23

Žurnāls Enerģija un Pasaule publicē septembra sākumā Ekonomikas ministrijā notikušo apaļā galda diskusiju, kurā piedalījās Latvijas enerģētikas politikas veidotāji un profesionāļi no Latvijas Ekonomikas ministrijas, AS Augstsprieguma tīkls, AS Latvenergo, SIA Enefit, SIA AJ Power, kā arī SIA Geton Energy izpilddirektors Kristaps Muzikants un klientu attiecību vadītājs Jānis Zelčs.

K. Muzikants: Es vēlos mazliet pakomentēt  Baltijas un Ziemeļvalstu reģionu atkarību vienam no otra, jo mēs patiešām vairs neesam tikai lokāls Latvijas un Baltijas tirgus, mēs esam daļa no apjomīgāka tirgus elektroenerģijas cenu veidošanās procesa. Un šo procesu īpaši ietekmē, ja ne pilnībā nosaka, norises Ziemeļvalstīs. Ja pie mums kādā noteiktā kritiski svarīgā laika periodā ir labāki klimatiskie apstākļi, tas nebūt nenozīmē, ka cena elektroenerģijas vairumtirgū tūdaļ būtiski saruks.

Mūsu cenu atkarība no Ziemeļvalstīm ir tik liela, ka nozīmīgākās cenu svārstības diktē tieši  elektrostaciju situācija šajā  reģionā. Ir svarīgi, kāda būs nākamā ziema Norvēģijā un Zviedrijā un attiecīgi, cik ūdeņiem jeb hidroresursiem bagāts būs nākamais gads.

Tālākā perspektīvā elektroenerģijas cenu līmeni kopumā noteikti ietekmēs centieni pēc vēl plašākas Baltijas – Ziemeļvalstu tirgus platformas reģionālās integrācijas jeb, konkrēti, Ziemeļvalstu elektroenerģijas ražotāju vēlme fiziski “sasaistīt” sevi ar vēsturiski augstākas  elektroenerģijas cenas reģioniem, tādiem kā, piemēram, Lielbritānija. Tas nozīmē, ka mūsu cenu stabilitātes vai, tieši pretēji, dinamikas ietekmes faktoru daudzums tikai vairosies.

J. Zelčs: Šis gads savā ziņā ir pozitīvs, jo parāda dabas varenības spēku un mūsu atkarību no  klimatisko apstākļu  mainīguma. Tāpat, šis gads demonstrē, cik neprognozējama  un nestabila ir  AER ģenerācija, lai gan nākotnē mēs virzāmies uz ļoti strauju  ekonomikas un enerģētikas  dekarbonizāciju, kas nozīmē aizvien pieaugošu AER ģenerācijas īpatsvaru visu valstu ģenerējošo jaudu portfelī.

***

K. Muzikants: Manuprāt, viens no galvenajiem riskiem bez visa jau iepriekš minētā, ir arī mūsu uzņēmumu konkurētspēja reģionālajā  un pasaules mērogā. Pretēji uzskatam, ka daudzi, iespējams, nezina, cik maksā viena  kilovatstunda elektroenerģijas, gribētu apgalvot, ka industriālā sektora  uzņēmumi uz šo “nezinātāju” kategoriju nav attiecināmi. Viņu izdevumos enerģijas iepirkumam novirzāmie izdevumi veido visai lielu procentu, un nepamanīt  vai nezināt savas  patērētās enerģijas gala izmaksas būtu visai dīvaini.

Tas nozīmē, ka salīdzinoši  augstas elektroenerģijas cenas noteikti mazina mūsu uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atstāj negatīvu ietekmi uz potenciālo investoru lēmumiem ienākt ar savu kapitālu Latvijā.

Politiski būtu jāspēj radīt atvērtu un stabilu vidi enerģētikas projektu investīcijām; patlaban tā tāda neizskatās. Piemēram, mūsu kompānijas mātes uzņēmums Lietuvos energija  aktīvi vēlas investēt atjaunojamo energoresursu projektos un izskata iespēju to darīt  arī bez subsīdiju atbalsta, tomēr Latviju kā potenciālo šo projektu  realizācijas mērķi  tas pagaidām neizskata. Daudz vienkāršāka un skaidrāka situācija  ir kaimiņos Polijā, un tāpēc galvenā uzmanība ir  vērsta uz turieni.

Kad Latvijā būs skaidra situācija kaut vai jau pieminētā OIK atbalsta jautājumā, tad, visticamāk, investoru interese arī par mūsu valsti varētu pieaugt. Tomēr ir nepieciešama politikas stabilitāte un paredzamība, ir vajadzīgi skaidri spēles noteikumi visiem.

***

K. Muzikants: … es neprognozēšu cenu kritumu... Visticamāk, [nākamā gada sākumā] saglabāsies šī gada otrās puses cenu līmenis bez izteiktiem ilglaicīgiem kritumiem vai kāpumiem. 

K. Muzikants: I would like to comment a bit about the interdependence of the Baltic and Nordic regions, because we are no longer just a local market of Latvia and the Baltic States, we are part of a larger electricity market price formation process. Moreover, this process is particularly affected, if not completely determined, by developments in the Nordic countries. If we have better climatic conditions in a definite period, this does not necessarily mean that the power price in wholesale market will immediately decline significantly.

In the future electricity prices will be influenced by efforts to further regional integration of the Baltic-Nordic market platform, or, in particular, desire of Nordic electricity producers to "link" themselves to historically higher electricity price regions, such as the United Kingdom. This means that the quantity of factors, which determines stability of price or just the opposite – dynamism, will only increase.

J. Zelčs: There is also something positive about this year, because it shows the strength of the power of nature and our dependence on the variability of climatic conditions. Similarly, this year demonstrates how unpredictable and unstable the generation of renewable energy resources is, although in the future we are moving towards a very rapid decarbonisation of the economy and energy, which means that share of renewable energy resources generation will grow in the portfolio of generating capacities in all countries.

***

K. Muzikants: In my opinion, one of the main risks is also the competitiveness of our companies on a regional and global scale.

This means that comparatively high electricity prices undoubtedly reduce the competitiveness of our companies and have a negative impact on the decisions of potential investors to enter Latvia.

Politically it should be possible to create an open and stable environment for investments in energy projects; now it is not like that. For example, our parent company Lietuvos energija actively looks for possibilities to invest in renewable energy projects and is considering the possibility of doing this without subsidy support, however, it does not consider Latvia as a potential target for these projects. Much more simple and clear situation is in our neighbouring Poland, and therefore the focus is on it.

As soon as situation in Latvia becomes clearer, interest of investors in our country is likely to increase. However, there is a need for political stability and predictability, clear rules for everyone.

***

K. Muzikants: ... I would not predict decrease of prices ... Most likely [at the beginning of next year]  there will remain the same prices we have in the second half of this year without any significant long-term rises or falls.